Linkovi

Šta su i od čega se sastoje pregovori o pristupanju Evropskoj Uniji


Neformalni sastanak lidera EU u Salzburgu
Neformalni sastanak lidera EU u Salzburgu

Poglavlja se odnose na različite oblasti politike i zakonodavstva koja zemlja kandidat mora uskladiti sa standardima Evropske Unije, kako bi postala članica.

Pregovori o pristupanju neke zemlje Evropskoj uniji (EU) sastoje se od niza faza i koraka, a jedan od ključnih elemenata tog procesa su pregovori o poglavljima.

Evo osnovnih koraka u procesu:

Otvoreni i zatvoreni pregovori: Pregovori o poglavljima sastoje se od otvorenih i zatvorenih pregovora. Tokom otvorenih pregovora, zemlja kandidat i EU zajedno identifikuju oblasti koje zahtijevaju usklađivanje. Zatvoreni pregovori odnose se na konkretne razgovore o tome kako zemlja može postići usklađenost.

Pregovori o svakom poglavlju: Poglavlja su podijeljena prema različitim sektorima, kao što su pravosuđe, sloboda, sigurnost, ekonomska politika, itd. Svako poglavlje zahtijeva posebne pregovore, a cilj je postići saglasnost o uslovima i mjerama koje zemlja treba preduzeti.

Pregovarački okvir: Svako poglavlje ima svoj pregovarački okvir koji precizira uslove, obaveze i rokove za usklađivanje. Ovaj okvir služi kao osnov za pregovarački proces.

Pregovarački timovi: Zemlja kandidat obično formira tim pregovarača koji su odgovorni za vođenje pregovora sa strane EU. Ovi timovi rade u saradnji sa odgovarajućim tijelima u zemlji kako bi obezbijedili potrebno usklađivanje.

Monitoring i evaluacija: Tokom i nakon pregovora, EU pažljivo prati napredak zemlje kandidata u usklađivanju sa standardima EU. Ovo uključuje praćenje implementacije zakonodavstva, reformi i drugih mjera.

Zatvaranje poglavlja: Kada se postigne saglasnost o uslovima pregovora za određeno poglavlje i kada zemlja kandidat uspješno sprovede neophodne reforme, to poglavlje se zatvara.

Ovaj proces se ponavlja za svako poglavlje, a usklađivanje sa standardima EU zahtijeva određeno vrijeme i napore sa obje strane.

Kada su svi pregovori završeni, a zemlja kandidat je usklađena sa svim potrebnim uslovima, dolazi do potpisivanja Ugovora o pristupanju, a zatim i formalnog pristupanja zemlje Evropskoj Uniji.

Proces

Pregovori u okviru svakog poglavlja zasnivaju se na sljedećim elementima:

Screening – Komisija provodi detaljno ispitivanje, zajedno sa zemljom kandidatom, svake oblasti politike (poglavlja), kako bi utvrdila koliko je zemlja dobro pripremljena.

Nalazi po poglavljima Komisija prezentira državama članicama u obliku izvještaja o screeningu. Zaključak ovog izvještaja je preporuka Komisije da ili direktno otvori pregovore ili da zahtijeva da se prvo ispune određeni uslovi – početna mjerila.

Pregovaračke pozicije – prije nego što pregovori počnu, država kandidat mora podnijeti svoj stav, a EU mora usvojiti zajednički stav. Za većinu poglavlja EU će postaviti mjerila za zatvaranje u ovoj poziciji koja država kandidat mora ispuniti prije zatvaranja pregovora u dotičnoj oblasti politike.

Za poglavlja 23 i 24, Komisija predlaže da se ubuduće ova poglavlja otvaraju na osnovu akcionih planova, s tim da bi privremena mjerila trebala biti ispunjena na osnovu njihove implementacije prije nego što se postave mjerila za zatvaranje.

Brzina

Tempo pregovora tada zavisi od brzine reformi i usklađivanja sa zakonima EU u svakoj zemlji. Trajanje pregovora može varirati – započinjanje u isto vrijeme kada i druga zemlja nije garancija da će se pregovori završiti u isto vrijeme.

Hrvatska - 11 godina pregovora (2005-2011.)

Bugarska - 4 godine pregovora (2000-2004.)

Rumunija - 4 godine pregovora (2000 - 2004.)

XS
SM
MD
LG