Linkovi

USAID: Percepcija građana o procesuiranju korupcije na najnižem nivou 


Pravosuđe (Foto: CIN)
Pravosuđe (Foto: CIN)

Prema Indeksu za 2021., zasnovanom na anketama sa građanima i sudijama i tužiocima te podacima iz pravosudnih institucija, efikasnost pravosuđa u BiH je na niskom nivou, što ukazuje na potrebu poboljšanja svih segmenata pravosudnog sistema BiH, ali prioritetno rješavanje predmeta korupcije.

“Zabrinjavajuće je da su svi indikatori percepcije javnosti, koji se odnose na korupciju, zabilježili znatne negativne promjene i ponovo svrstali indikatore korupcije u grupu s najslabijim rezultatima.

Štaviše, gotovo svi indikatori vezani za korupciju bili su na najnižem nivou od početka izrade Indeksa, što ukazuje na to da u javnosti vlada mišljenje da se pravosuđe bolje nosilo s korupcijom u 2015. nego u 2021. godini. Slično tome, najveće pogoršanje percepcije javnosti u 2021. godini u odnosu na 2015. godinu odnosilo se na rad sudija i tužilaca, koji je bio bolje ocijenjen prije sedam godina, kada je javnost prvi put anketirana”, navodi se u istraživanju.

Mediji su za javnost, navodi se u nastavku, ostali primarni izvor informisanja o sudskim predmetima i istragama.

S druge strane, ukupna percepcija sudija i tužilaca poboljšala se 2021. godine, ali je i dalje lošija nego u prethodne tri godine. Posmatrajući izvan okvira godišnjih varijacija u proteklih sedam godina, iz opšteg stava sudija i tužilaca da je efektivnost pravosuđa generalno osrednja, proizilazi da postoji značajan prostor za poboljšanje.

“Na nivou pojedinačnih indikatora iz Ankete sa sudijama i tužiocima, najveća poboljšanja su uočena kad je u pitanju slučajna dodjela predmeta i efikasnosti imenovanja sudija i tužilaca, dok su najizraženije negativne promjene vezane za plate i naknade nosilaca pravosudnih funkcija, adekvatnost resursa, efikasnost u procesuiranju predmeta i podložnost nosilaca pravosudnih funkcija primanju mita”, navodi se u istraživanju.

Prema Indeksu, sudije i tužioci su tokom prethodne godine bili najmanje zadovoljni efikasnošću sudijskih i tužilačkih imenovanja, objektivnošću, adekvatnošću i primjenjivošću u praksi uslova za napredovanje u karijeri sudija i tužilaca, a sve to je najvećim dijelom u nadležnosti Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV).

Zabrinjavajuće je to što su sudije i tužioci negativnije doživljavali podložnost sudija i tužilaca primanju mita u 2021., nego u bilo kojoj od prethodnih šest godina. Osim toga, još dva indikatora koja prate korupciju – uticaj korupcije na pravosuđe u BiH i povjerenje u nepristrasnost sudija – su među indikatorima koji su u 2021. zabilježili najveće negativnije promjene u poređenju s odgovarajućim vrijednostima u 2015. godini, jedni su od zaključaka istraživanja.

“Percepcija javnosti o efektivnosti pravosuđa je generalno negativnija od percepcije samih nosilaca pravosudnih funkcija. Kao i u prethodnih šest godina, i u 2021. godini se, po većini pitanja koja se odnose na efektivnost pravosuđa, zadržao veliki jaz između percepcije sudija i tužilaca i javnog mnijenja. U 2021. godini razlike su bile najveće kad se radilo o transparentnosti i pristupu pravosuđu, te podložnosti sudija i tužilaca primanju mita”, stoji u izvještaju.

Na osnovu Indeksa za 2021. godinu, zabrinjava činjenica da je percepcija javnosti o postupanju pravosuđa u pitanjima korupcije bila najlošija od početka izrade Indeksa, te da se percepcija stručnih lica u pravosuđu o podložnosti sudija i tužilaca primanju mita stalno pogoršava.

Nedostatak podataka o tome kako tužilaštva rješavaju predmete, onemogućava detaljnu procjenu, naizgled značajnih poboljšanja, u rješavanju predmeta korupcije. Tužilaštva bi trebala provesti dodatnu analizu svog učinka u procesuiranju predmeta korupcije u 2021. godini i objaviti poboljšanja u broju optužnica za korupciju.

Kako bi se potaklo procesuiranje predmeta korupcije i organiziranog kriminala i pokazalo da je njihovo procesuiranje na visokom nivou i najveći prioritet, pravosudne institucije u BiH bi trebale rasporediti odabrane sudije i tužioce isključivo na predmete korupcije, podržati ih adekvatnim resursima i motivisati stručnim priznanjima i mogućnostima za napredovanje u karijeri.

Tužilaštva bi trebala analizirati prilive predmeta korupcije i procijeniti na koji način organi nadležni za provođenje zakona doprinose povećanju broja podnesenih krivičnih prijava. U svakom slučaju, nadležna policijska tijela moraju doprinijeti naporima pravosuđa u borbi protiv korupcije, tako što će dati prioritet istragama korupcije i pripremiti više predmeta korupcije za tužilaštva.

Također, VSTV bi podatke o procesuiranju predmeta visoke korupcije i organiziranog kriminala trebao učiniti javno dostupnim na internetu u realnom vremenu.

USAID je svake godine provodio istraživanje Indeksa u posljednjih sedam godina, kako bi procijenio efikasnost pravosuđa u BiH i kako ga ljudi unutar i izvan sektora percipiraju.

Vlada SAD-a predana je pružanju podrške BiH kako bi pomogla pravosuđu u borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala. Vlasti BiH moraju učiniti svoj dio kako bi se osiguralo da pravosudni sistem jednako provodi zakon za sve građane.

  • 16x9 Image

    DETEKTOR .BA

    Balkanska istraživačka mreža Bosne i Hercegovine (BIRN BiH) je medijska nevladina organizacija sa sjedištem u Sarajevu i objavljuje na platformi Detektor. Specijalizirana za praćenje i izvještavanje sa suđenja za ratne zločine, korupciju i terorizam. Novinari BIRN-a BiH godinama su vodeći izvori za javnost iz oblasti tranzicijske pravde, vladavine prava i ekstremizma.

XS
SM
MD
LG