Linkovi

Agencija za zaštitu ličnih podataka zaustavila transparentnost imovine sudija i tužilaca


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Visoko sudsko i tužilačko vijeće

Agencija za zaštitu ličnih podataka zabranila je Visokom sudskom i tužilačkom vijeću (VSTV) da vrši obradu ličnih podataka sudija i tužilaca prilikom izrade financijskih izvještaja i imovinskih kartona, saznaje Balkanska istraživačka mreža Bosne i Hercegovine (BIRN BiH).

“Vijeće je donijelo Pravilnik, kojim su nametnute obaveze i izvršeno miješanje u pravo na privatnost sudija, tužilaca i njihovih srodnika, protivno Zakonu o VSTV-u, Zakonu o jedinstvenom matičnom broju, ali i odredbama Konvencije o borbi protiv korupcije, a čime je došlo do kršenja odredbi o principu pravičnosti i zakonitosti”, stoji u rješenju Agencije.

Rješenje, na koje nema mogućnosti žalbe, doneseno je na osnovu prigovora koji je uputilo Udruženje sudija Suda BiH, a podržalo Udruženje sudija Republike Srpske, zbog odredbi Pravilnika Vijeća, koji propisuje podnošenje financijskih izvještaja nosilaca pravosudnih funkcija i obuhvata lične podatke sudija, tužilaca, bračnog druga i djece s kojima žive u domaćinstvu.

U prigovoru je navedeno da su odredbe Pravilnika u suprotnosti s principima zakonske obrade ličnih podataka, a izražena je zabrinutost za moguću zloupotrebu financijskih podataka i ugrožavanja sigurnosti nosilaca pravosudnih institucija u cijeloj BiH.

VSTV je usvojio Pravilnik, kojim su propisana pravila i procedure podnošenja financijskih izvještaja sudija i tužilaca BiH, način provjere, obrade i objave, čuvanje i pristup financijskim izvještajima, a sve u svrhu sprečavanja i utvrđivanja postojanja sukoba interesa.

Prema Agenciji, uz odredbe Pravilnika, osim obrade ličnih podataka u svrhu sprečavanja sukoba interesa sudija i tužilaca, proizlazi i obrada ličnih podataka u svrhu ispitivanja porijekla imovine i utvrđivanja financijskog disbalansa.

“Odredbe Pravilnika znatno proširuju svrhu obrade ličnih podataka u odnosu na onu koja je legitimna prema odredbama Zakona o VSTV-u”, stoji u rješenju.

Kako smatra Agencija, neprihvatljivo je da VSTV ima ulogu istražnog organa kada je u pitanju vandredni način provjere financijskog izvještaja, a što propisuje i vršenje uvida u bankovne evidencije.

U sadržaju obrasca financijskog izvještaja, kako je propisano Pravilnikom, nalaze se i podaci o matičnom broju sudije, tužioca, bračnog druga i djece koja žive u istom domaćinstvu, a to je, prema Agenciji, suprotno Zakonu o jedinstvenom matičnom broju jer podatke kontrolor može obrađivati samo ako je to izričito propisano, što ovdje nije slučaj.

Kao sadržaj financijskog izvještaja stoji da sudije i tužioci navode podatke o srodnicima koji rade u pravosuđu, što je, prema Agenciji, u suprotnosti sa Zakonom o VSTV-u.

“Obrada ličnih podataka na način i u obimu koji je propisan Pravilnikom zasniva se na proizvoljnosti, odnosno prevazilazi ovlaštenja data Zakonom o VSTV-u, a protivna je i drugim zakonskim propisima”, navedeno je u rješenju.

Agencija smatra da je neophodno pitanje financijskog izvještavanja sudija i tužilaca normirati od strane zakonodavca i u skladu s Konvencijom o borbi protiv korupcije, a ne Pravilnikom Vijeća.

Na rješenje Agencije ne postoji mogućnost žalbe osim pokretanja upravnog spora pred Sudom BiH.

XS
SM
MD
LG