Linkovi

Obeăano novčano učeđăe u pokretanju Suda premađilo očekivanja - 2003-10-30


Donatorska konferencija za uspostavu i rad suda za ratne zločine u Sarajevu je uspjela, izjavili su njeni učesnici po zavrđetku skupa u Hađkom tribunalu. Glavni organizatori konferencije, ured Visokog predstavnika u BiH, Tribunal i nadleţna bosanskohercegovačka ministarstva su danas u Den Haagu uspjeli okupiti veliki broj učesnika konferencije, čije je obeăano novčano učeđăe u pokretanju Suda premađilo očekivanja.

Prema zamjeniku Visokog predstavnika, ambasadoru Bernardu Fassieru riječ je o sredstvima od 15,7 miliona eura, đto je za 700.000 eura viđe od minimuma neophodnog za uspostavu i prve dvije godine rada posebnog odjeljenja Krivičnog suda BiH koje bi se bavilo ratnim zločinima. Procijenjeno je da bi za petogodiđnje funkcioniranje tog odjeljenja bilo potrebno 38 miliona eura.

Fasje rezultate danađnje konferencije karakterizira kao "neočekivan uspjeh" uvjeren da je uspostava suda u Sarajevu "ključni element reforme pravosudja u BiH", za đta je inače angaţiran ured visokog predstavnika.

Nakon hađkog skupa saopđteno je da projekt uspostave suda za ratne zločine u Sarajevu treba da se u osnovi realizira do kraja ove godine, a da se njegova puna operativnost očekuje krajem 2004. godine.

Pojađnjeno je da ăe na početku rada suda u periodu od pet godina veăina sudija i tuţitelja biti stranci, da bi vremenom njihov broj opadao tako da bi do isteka tog perioda posao u potpunosti bio prepuđten domaăim sudijama.

Večeras je i predsjednik Hađkog suda, Theodor Meron izjavio da ăe Tribunal aktivno podrţavati sud u Sarajevu pomaţużi njegove stručne timove u svim segmentima rada.

Inače donatorska konferencija je okupila 60 učesnika, predstavnika Vijeăa za implementaciju mira u BiH, članica EU koji nisu u Vijeău kao i zemalja koje ăe se uskoro pridruţiti Uniji.

XS
SM
MD
LG