Linkovi

Lejla Ibranović, TI BiH: Do državne službe manipulacijom po zakonu


Lejla Ibranović, izvršna direktorica Transparency International BiH
Lejla Ibranović, izvršna direktorica Transparency International BiH

Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske (RS) je istražila na koji način se obavlja zapošljavanje na osnovu ugovora o djelu, odnosno angažman bez zasnivanja radnog odnosa. Zaključak je da se radi o krajnje netransparentnom procesu.

Revizija je utvrdila da se zapošljavanje bez zasnivanja radnog odnosa vrši bez postojanja pravila, procedura i postupaka čim je otvoren prostor za favoriziranje određenih osoba.

Drugačije nije ni kod zapošljavnja preko konkursa sa zasnivanjem radnog odnosa. Preko besplatne linije Transparency International BiH (TI BiH) građani najviše se prijavljuju neregularnosti u zapošljavanju. Povećan je broj prijava koji se odnosi na zapošljavanje u sektoru obrazovanja u Kantonu Sarajevu. Kandidati se žale da unaprijed znaju ko će biti izabran, kao i da rukovodioci u školama po svom nahođenju biraju njima bliske kandidate.

Na Facebook stranici „Sposobnim, a ne podobnim” se objavljuju rješenja o izboru kandidata iz kojih je vidljivo da se ne odabiru najbolje ocijenjeni.

O procesu zapošljavanja Glas Amerike je razgovorao sa Lejlom Ibranović, izvršnom direktoricom TI BiH.

Kako bi ocijenili transparentnost zapošljavanja u državne institucije na svim nivoima vlasti?

Ibranović: Zapošljavanje u javnu upravu regulišu različiti zakonski propisi, ali generalno posmatrano na svim nivoima vlasti transparentnost zapošljavanja u javnu upravu je na veoma nezadovoljavajućem nivou. Zakonski propisi imaju niz slabosti koji omogućavaju da se konkursnim procedurama manipuliše tako sve bude „po zakonu“ dok se u praksi i dalje zapošljavaju podobni, a ne sposobni kadrovi. Tako, recimo, i tamo gdje postoji obaveza objavljivanja javnog konkursa i odabira najuspješnijeg kandidata nakon provedene konkursne procedure, veoma često se dešava da ne bude izabran najbolji kandidat ili da se zapošljavaju kandidati koji ne zadovoljavaju osnovne kriterije.

Iz medija smo saznali za bezbroj primjera visokih bosanskohercegovačkih funkcionera koji su mimo procedura i na nepotistički i koruptivan način zaposlili u javnoj upravi, ustanovama ili javnim preduzećima članove rodbine, prijatelje, stranačke kolege. Ono što predstavlja ogroman problem i na čemu TI BiH insistira je ukidanje ovlaštenja rukovodiocima institucija da biraju „kandidata sa liste“, odnosno uvođenje obaveze da se mora odabrati prvorangirani kandidat na listi. Takođe, TI BiH smatra da je neophodno objektivizirati kriterije prilikom odabira kandidata, unaprijediti transparentnost rada konkursnih komisija i konkursne dokumentacije, jer pod krinkom zaštite ličnih podataka do ove dokumentacije je skoro pa nemoguće doći.

Prošle sedmice sastali ste se sa Fadilom Novalićem, premijerom Federacije Bosne i Hercegovine (BiH), u vezi načina zapošljavanja u državnu službu. Koje su glavne preporuke TI BiH?

Ibranović: TI BiH je na sastanku sa premijerom iznio svoj stav i preporuke u vezi sa nedavnom inicijativom Vlade FBiH da se u Zakon u radu uvede obaveza objave javnog konkursa prilikom zasnivanja radnog odnosa u sva pravna lica koja vrše javna ovlaštenja. Na osnovu decenijskog iskustva TI BiH Centra za pružanje besplatne pravne pomoći, mi smo na sastanku eksplicitno naglasili da sama objava javnog konkursa po sebi neće riješiti problem korupcije u zapošljavanju jer i sada imamo situaciju da i tamo gdje postoji obaveza javnog konkursa postoje koruptivne prakse obzirom da je institucijama ostavljena mogućnost da urede način provedbe konkursne procedure u svojim internim aktima (pravilnicima, statutima itd). Iz tog razloga TI BiH insistira da se u Zakonu o radu, ili u nekom drugom propisu, eksplicitno propiše obaveza po kojoj bi svi subjekti sa javnim ovlašćenjima morali u svojim podzakonskim aktima normirati javni konkurs na principima transparentnosti, objektivnosti, meritornosti, konkurentnosti i jednakih mogućnosti.

TI BiH će dostaviti svoj pismeni prijedlog Vladi FBiH i svakako će pomno pratiti dalje zakonodavne aktivnosti u ovoj oblasti jer smatramo da se konačno moraju usvajati kvalitetna i sveobuhvatna rješenja da bi se riješio problem korupcije u zapošljavanju, zapošljavali najbolji kadrovi i unaprijedili efikasnost i efektivnost javne uprave. Ne trebaju nam populističke mjere koje neće donijeti nikakve promjene u praksi i koje neće unaprijediti transparentnost procesa zapošljavanja i osigurati zapošljavanje po principima meritornosti i kompetentnosti. U kontekstu velike nezaposlenosti, ali i ogorčenosti građana sveukupnom situacijom u zemlji, krajnje je vrijeme da političari prestanu koristiti javnu upravu kao polugu za kupovinu socijalnog mira, uhljebljenje svoje rodbine, prijatelja, stranačkih kolega, te da pokažu konkretnu političku volju za usvajanje kvalitetnih rješenja na koja su se svi deklarativno obavezali raznim strateškim dokumentima u procesu pristupanja Evropskoj uniji (EU).

Reforma javne uprave jedan je od ključnih preduslova za integraciju BiH u EU, a posebno bih istakla reformsku oblast upravljanja ljudskim potencijalima gdje se od BiH traži depolitizovana javna uprava i usvajanje procedura imenovanja i zapošljavanja u javnom sektoru po principima kompetentnosti i meritornosti.

Revizori u RS su objavili izvještaj koji se tiče zapošljavanja u javnu upravu na osnovu ugovora o djelu. Jedan od zaključaka je da je riječ o netransparentnom procesu. TI BiH je radio istraživanje o takvom načinu angažmana. Možete li nam reći vaše glavne zaključke?

Ibranović: Da, i ne samo to, revizorski izvještaj je utvrdio da se putem ugovora o djelu angažuju lica koja obavljaju poslove koji su već predviđeni sistematizacijama radnih mjesta i koje mogu obavljati samo državni službenici i namještenici. Zatim, da ne postoji sistem praćenja izvršavanja ovih ugovora o djelu. Da se radi o spornoj voluntarističkoj praksi najbolje pokazuje primjer koji su revizori naveli, a koji se odnosi na pojavu savjetnika koja ministarstva angažuju putem ugovora o djelu, iako su sistematizacijama predviđena savjetnička mjesta u ministarstvima i za ta mjesta se već angažuju lica putem ugovora o radu.

Revizori su utvrdili da ne postoji opravdanje zašto su ovi savjetnici angažovani na osnovu ugovora o djelu, te da je jedini mogući razlog taj što su ova lica već negdje angažovana po osnovu ugovora o radu, pa zbog toga nije bilo moguće sa njima zasnovati radni odnos. To je slikovit primjer za šta se koriste ugovori o djelu i kako funkcioniše javna uprava kod nas.

I rezultati našeg istraživanja u dobroj mjeri se poklapaju sa nalazima iz revizorskih izvještaja. Zapošljavanje po osnovu ugovora o djelu je svakako jedan od rasprostranjenih načina zapošljavanja, a istraživanja pokazuju da javne institucije veoma često koriste ovaj vid angažmana kako bi se izbjegli javni konkursi što omogućava nepotizam i korupciju u zapošljavanju. Ugovori o djelu javnih institucija predstavljaju izvor mnogobrojnih nepravilnosti jer npr. nema provjere opravdanosti njihovog zaključivanja; često se potpisuju sa istim osobama; ne postoje procedure praćenja izvršenja zaključenih ugovora i slično.

Ono što je apsurdno je da su se vlasti obavezale da će smanjiti javnu potrošnju, a zapravo se u praksi pojavljuje prekomjerno sklapanje ovih ugovora.

Kako komentarišete činjenicu da rukovodioci institucija izbjegavaju zaposliti osobu koja je bila prvorangirana na listi kandidata?

Ibranović: Nažalost, to je uveliko rasprostranjena praksa i činjenica je da propisi to omogućavaju. Predmeti u kojima je TI BiH postupao pružajući pravnu pomoć građanima upravo se odnose i na slučajeve konkursnih procedura u kojima je zaposlen kandidat koji nije ostvario najveći broj bodova. Na taj način se uspostavlja diskriminatorna praksa i ukida se pravo jednakih šansi za sve građane, iako bi javna uprava i uopšte rad u javnom sektoru morao biti dostupan svima pod jednakim uslovima. Stoga TI BiH upravo i insistira na ukidanju diskrecionih prava rukovodilaca da biraju „kandidata sa liste“ i osiguravanju da se zaposli prvorangirani na listi uspješnih kandidata.

XS
SM
MD
LG